អំពីយើង

វេបសាយសុខភាព ស្ថិតក្នុងភាពជាដៃគូសហការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសារអ្នក!
ព័ត៌មានកាន់តែល្អ, HealthToday កាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន!

ចក្ខុវិស័យ

គោលដៅសំខាន់របស់យើងសម្រាប់ HealthToday គឺការផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានផ្ដាច់មុខល្អបំផុតដែលជាដៃគូដ៏ជឿជាក់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។


គោលការណ៍

គោលការណ៍របស់យើងគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងចូលរួមថែរក្សាសុខមាលភាពរបស់អ្នក តាមការចែករំលែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងវិធីសាស្ដ្រថែទាំល្អៗថ្មីៗទៅកាន់មនុស្សគ្រប់រូប។