ព័ត៌មាន​បន្ថែម


អត្ថបទ ក្រាហ្វិច រូបភាព និងសម្ភារផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័រ HealthToday (“ខ្លឹមសារ”) គឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារគ្មានបំណងជំនួសដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្ត ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេ។ សូមស្វែងរកដំបូន្មានពីវេជ្ជបណ្ឌិត គ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយដែលលោកអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាព។ សូមកុំព្រងើយកន្តើយនឹងដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តពីអ្នកជំនាញ ឬពន្យាពេលក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មាន ដោយសារតែអ្វីដែលលោកអ្នកបានអាននៅលើគេហទំព័រ HealthToday!

ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកអាចមានអាសន្នផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ ឬ 119 ភ្លាម។ HealthToday មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ ឬគាំទ្រការធ្វើតេស្តជាក់លាក់ណាមួយ គ្រូពេទ្យ ផលិតផល នីតិវិធី យោបល់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានលើកឡើងនៅលើគេហទំព័រឡើយ។ គេហទំព័រ HealthToday មិនទទួលខុសត្រូវលើការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រ HealthToday បុគ្គលិក HealthToday និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើគេហទំព័រតាមការអញ្ជើញរបស់ HealthToday ឬអ្នកទស្សនាផ្សេងទៀតមកកាន់គេហទំព័រឡើយ។