លក្ខខណ្ឌ

Diagnosed with cancer

 • វិធីស្វែងយល់លទ្ធផលរោគសាស្ត្រមហារីករបស់អ្នក របាយការណ៍រោគសាស្ត្រ (pathology report) គឺជាឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ   ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ   ដូចជាជំងឺមហារីក។ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺ   គំរូនៃជាលិកាគួរឱ្យសង្ស័យរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតហៅថាអ្នកឯកទេសខាងរោគសាស្ត្រសិក្សាវានៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតក៏អាចធ្វើតេស្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។ ការរកឃើញទាំងនេះបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍រោគសាស្ត្ររបស់អ្នក។ វាបញ្ចូលទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក   …

  0 FacebookEmail
 • ការធ្វើតេស្ត FISH  FISH គឺជាការធ្វើតេស្តមួយដែល “គូសផែនទី” សារធាតុហ្សែននៅក្នុងកោសិកាមនុស្ស    រួមទាំងហ្សែនជាក់លាក់     ឬផ្នែកនៃហ្សែន។ ដោយសារតែការធ្វើតេស្ត FISH អាចរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃហ្សែនដែលទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីក    វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើប្រភេទជំងឺមួយចំនួន។ នៅពេលដែលប្រភេទមហារីកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមុន    …

  0 FacebookEmail
 • អ្នកត្រូវបានគេប្រាប់ថាអ្នកមានជំងឺមហារីក។ ឥឡូវត្រូវធ្វើដូម្តេច? នៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកមានជំងឺមហារីក    អ្នកត្រូវដឹងព័ត៌មានច្រើនណាស់។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តដូចជា៖ ការមិនជឿ    ភាពភ័យខ្លាច    និងកំហឹង។ ហើយសំណួរដំបូងរបស់អ្នកទៅវេជ្ជបណ្ឌិតអាច “ តើវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណា?”     និង “តើជម្រើសរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ?” …

  0 FacebookEmail
 • ដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីក នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីក   គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់អ្នកថាវានៅដំណាក់កាលណា។ ដំណាក់កាលជំងឺមហារីកនឹងពណ៌នាអំពីទំហំមហារីក    និងកម្រិតដែលវាដាលដល់។ ជំងឺមហារីកជាទូទៅត្រូវបានគេដាក់ស្លាកក្នុងដំណាក់កាលពី I ដល់ IV    ដោយដំណាក់កាល IV គឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។ ក្រុមទូលំទូលាយទាំងនោះផ្អែកលើប្រព័ន្ធលម្អិតខ្លាំង    …

  0 FacebookEmail