លក្ខខណ្ឌ

ការពិនិត្យសម្ពាធឈាមខ្ពស់

វិធីតែមួយគត់ដើមី្បបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកើតជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (ជំងឺលើសឈាម) ឬអត់ គឺប្រើឧបករណ៍វាស់ឈាម (sphygmomanometer)។

សម្ពាធឈាម ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ដោយ សមាគមបេះដូងអាម៉េរិក (American Heart Association) ដូចតទៅ៖

អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនឹងប្រាប់លោកអ្នកឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ដើមី្បស្វែងរកមូលហេតុនៃការឡើងសម្ពាធឈាម និងស្ទង់មើលសរីរាង្គណាខ្លះដែលខូចខាត ដែលបណ្តាលមកពីសម្ពាធឈាមឡើង ឬក៏ស្វែងរកវិធីព្យាបាល។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនោះមានដូចជា៖

ក្រៅពីនេះ ក៏អាចនឹងមានការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗទៀត ដើមី្បស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាបេះដូង ឬសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរ ដូចជា៖

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment