មូលដ្ឋានគ្រឹះថ្នាំ និង សុវត្ថិភាព

គន្លឹះ ១០ យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះ

March 01, 2021

១​. ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ៖វាពិតណាស់ដែលអ្នកនឹងជួបគ្រូពេទ្យច្រើនដង    បន្ទាប់ពីអ្នកមានផ្ទៃពោះ     ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតល្អក្នុងការណាត់ជួបជាមុនផងដែរ    ទោះបីអ្នកធ្លាប់មានផ្ទៃពោះពីមុនក៏ដោយ។...

តើស្ត្រីទាំងអស់មានអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះឬទេ?

March 02, 2021

ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺខុសគ្នា។ ដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការមានផ្ទៃពោះក៏ខុសគ្នាដែរ។ មិនមែនស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអាការដូចគ្នា  ឬមានអាការដូចគ្នាពីការមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះជារឿយៗដូចអាការ  ...

តើថ្នាំអ្វីខ្លះដែលមានសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?

March 02, 2021

វាអាចមានពេលមួយក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ នៅពេលដែលអ្នកចាញ់អាកាសធាតុហើយមិនប្រាកដថាអ្នកអាចប្រើថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាបានឬទេ។ ថ្នាំមួយចំនួនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុន្តែថ្នាំមួយចំនួនទៀតគ្មានសុវត្ថិភាពទេ   ឬគេមិនដឹងពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើកូនរបស់អ្នកឡើយ។នៅពេលអ្នកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ  ...

ថ្នាំដែលធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមខ្ពស់

February 26, 2021

សម្ពាធឈាមខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើថ្នាំដើមី្បឱ្យប្រាកដថាថ្នាំសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (High Blood Pressure)...

ផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំជំងឺលើសឈាម

February 27, 2021

ថ្នាំមួយណាក៏ដោយក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរ សូមី្បតែថ្នាំព្យាបាលជំងឺលើសឈាមក៏មិនលើកលែងឡើយ។ ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគ្មានរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រើថ្នាំលើសឈាមទេ ហើយជារឿយៗផលប៉ះពាល់គឺកម្រិតស្រាល។ ទោះយ៉ាងណា...