ស្វែងរក និង ពិនិត្យ

វីតាមីនដេ (Vitamin D) សម្រាប់ជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis)

March 02, 2021

តើលោកអ្នកមានគម្រោងបរិភោគត្រឹមត្រូវដើមី្បធ្វើឱ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អមែនទេ? កាល់ស្យូមប្រហែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលលោកអ្នកគិតមុនគេ។ ប៉ុន្តែវីតាមីន D គឺសំខាន់ដូចគ្នា...