ឧបករណ៍

តើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងជួរទម្ងន់ដែលល្អចំពោះសុខភាពដែរឬទេ? សូមប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីដឹងពីហានិភ័យរបស់អ្នកចំពោះជំងឺទាក់ទងនឹងរោគធាត់។

តម្លៃសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយពី ២៣ ឡើងទៅបង្ហាញថាទម្ងន់របស់អ្នកនៅក្រៅជួរទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់កម្ពស់របស់អ្នក។

តើសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយត្រូវបានប្រើយ៉ាងដូចម្តេច?

ខណៈពេលដែលសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយអាចជាឧបករណ៍ពិនិត្យមួយ វាមិនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យភាពធាត់របស់រាងកាយ ឬសុខភាពរបស់បុគ្គលទេ។ ដើម្បីកំណត់ប្រសិនបើសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយគឺជាហានិភ័យសុខភាព អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអនុវត្តការវាយតំលៃបន្ថែមទៀត។ ការវាយតម្លៃបែបនេះរួមមាន៖ ការវាស់កម្រាស់ស្បែក ការវាយតម្លៃរបបអាហារ សកម្មភាពរាងកាយ និងប្រវត្តិគ្រួសារ។

តើ BMI ត្រូវបានបកប្រែយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ?

សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ ២០ ឆ្នាំឡើងទៅ BMI ត្រូវបានបកស្រាយដោយប្រើប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់ទម្ងន់ស្តង់ដារ។ ប្រភេទទាំងនេះគឺដូចគ្នាសម្រាប់បុរស និងស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទរាងកាយ និងអាយុ។

ប្រភេទចំណាត់ថ្នាក់ទម្ងន់ស្តង់ដារដែលទាក់ទងនឹងជួរ BMI សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។

BMI (សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ) ចំណាត់ថ្នាក់ទម្ងន់
ក្រោម ១៨,៥ មិនគ្រប់ទម្ងន់
១៨,៥ - ២៤,៩ ទម្ងន់ធម្មតា ឬទម្ងន់ដែលល្អចំពោះសុខភាព
២៥,០ - ២៩,៩ លើសទម្ងន់
៣០,០ - ៣៩,៩ ធាត់
លើ ៤០ ធាត់ខ្លាំង

ការគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយ៖

ឧទាហរណ៍៖ សូមបញ្ជូល​ 1.65 ប្រសិនបើអ្នកមានកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ 65 សង់ទីម៉ែត្រ។