ការណែនាំសម្រាប់អាណាព្យាបាល

យល់ដឹងពីជំងឺបេះដូងពីកំណើត

March 05, 2021

ការរកឃើញ «ជំងឺបេះដូងពីកំណើត» គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀត ក្នុងការប្រាប់ថា បេះដូងរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហានៅពេលលោកអ្នកចាប់កំណើត។...

ហានិភ័យសុខភាពផ្សារភ្ជាប់នឹងការធាត់

February 27, 2021

ការធាត់ (Obesity) គឺជាពាក្យដែលមានន័យថា   លោកអ្នកមានសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI)...

ទម្ងន់រីករាយនឹងទម្ងន់សុខភាព

February 27, 2021

មើលទៅថាលោកអ្នកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងកាលពី ២០ ឆ្នាំមុន។ ពួកយើងភាគច្រើនគឺបែបនេះ។ ហើយមិនត្រឹមតែទំហំចង្កេះរបស់លោកអ្នកធំប៉ុណ្ណោះទេ  ...

ការធាត់នៅកុមារភាព

March 01, 2021

មនុស្សជាទូទៅចាត់ទុកទារកដែលម៉ាប់ ឬធាត់កណ្តៀនជា “ គួរឱ្យស្រលាញ់”  ឬ“...