ការណែនាំសម្រាប់អាណាព្យាបាល

តើជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើតគឺជាអ្វី?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើត គឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ   និងគ្មានគ្រោះថ្នាក់   ដែលស្បែក និងភ្នែករបស់ទារកឡើងពណ៌លឿង។...

យល់ដឹងពីជំងឺបេះដូងពីកំណើត

March 05, 2021

ការរកឃើញ «ជំងឺបេះដូងពីកំណើត» គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀត ក្នុងការប្រាប់ថា បេះដូងរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហានៅពេលលោកអ្នកចាប់កំណើត។...

ការបញ្ចាំងស្លាយ៖ ការវិវឌ្ឍរបស់ទារកពីមួយខែទៅមួយខែ

March 10, 2021

ការលូតលាស់របស់ទារក៖ ពីការបង្កកំណើតដល់សម្រាលអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយ។ សូមអបអរសាទរ! តើអ្នកចង់ដឹងពីទំហំនៃការលូតលាស់របស់ទារកឬទេ?    តើទារកមើលទៅយ៉ាងម៉េច   ...