លក្ខខណ្ឌទូទៅ

សេចក្តីសង្ខេបនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

April 26, 2021

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ័រម៉ូនអាំងស៊ុយលីន។ ជាធម្មតា   លំពែង (pancreas សរីរាង្គមួយនៅក្រោយក្រពះ)...

មូលដ្ឋានគ្រឹះជំងឺទឹកនោមផ្អែម

February 20, 2021

តើជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាអ្វី? តើជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានប៉ុន្មានប្រភេទ? ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ័រម៉ូនអាំងស៊ុយលីន។ ជាធម្មតា លំពែង (សរីរាង្គមួយនៅក្រោយក្រពះ)...

សញ្ញាដំបូង និងអាការជំងឺទឹកនោមផ្អែម

February 22, 2021

តើលោកអ្នកអាចប្រាប់បានយ៉ាងដូចម្តេច ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម? អាការដំបូងបំផុតគឺមកពីកម្រិតជាតិគ្លុយកូស (ជាតិស្ករម្យ៉ាងនៅក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក) ខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតា។ ...

កត្តាហនិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

February 22, 2021

តើអ្វីដែលបង្កើនហានិភ័យ នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ខ្ញុំ? ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមាន ៣ ប្រភេទធំៗ  គឺប្រភេទទី...

ស្វែងយល់ពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម - ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាល

February 22, 2021

គ្រូពេទ្យប្រហែលជាសង្ស័យថា លោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួន   សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ឬប្រសិនបើលោកអ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងទឹកនោមខ្ពស់។...

ក្រុមថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នក

February 22, 2021

ក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ជួយលោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកឱ្យបានល្អ។ ក្រុមថែរក្សាសុខភាពទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នក គួរតែរួមបញ្ចូល៖ អ្នក៖...

ជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ និងទឹកនោមផ្អែម

February 22, 2021

ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម   គឺជាចំណុចសំខាន់នៃផែនការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ ជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ (hyperglycemia)   គឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយ  ...

ការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាម (Hypoglycemia) ៖ នៅពេលដែលជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកចុះទាបខ្លាំង

February 22, 2021

អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម  មានការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាម   នៅពេលដែលរាងកាយរបស់ពួកគេមិនមានជាតិស្ករគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រើជាឥន្ធនៈ។ វាអាចកើតឡើង  ដោយសារមូលហេតុជាច្រើន  ...