លក្ខខណ្ឌទូទៅ

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A គឺជាអ្វី?

February 23, 2021

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A (ដែលត្រូវបានគេហៅថាហិបអេ)   គឺជាការឆ្លងមេរោគថ្លើមដែលបណ្តាលមកពីវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A...