លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿង៖ ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ? តើជំងឺខាន់លឿងជាអ្វី?វាជាជំងឺដែលប្រែពណ៌ស្បែក និងផ្នែកពណ៌សនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកទៅជាពណ៌លឿង។ ទារកទើបនឹងកើតច្រើនតែកើតជំងឺនេះ។...

តើលោកអ្នកគួរព្រួយបារម្ភទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានភ្នែកលឿង?

March 03, 2021

ភ្នែកពណ៌លឿងផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នក (ហៅថា sclera) ប្រែជាពណ៌លឿង   នៅពេលលោកអ្នកមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានហៅថាជំងឺខាន់លឿង។ផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកអាចប្រែជាពណ៌លឿង ...

តើជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើតគឺជាអ្វី?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើត គឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ   និងគ្មានគ្រោះថ្នាក់   ដែលស្បែក និងភ្នែករបស់ទារកឡើងពណ៌លឿង។...