លក្ខខណ្ឌទូទៅ

សេចក្តីសង្ខេបនៃជំងឺគ្រុនចាញ់

March 01, 2021

សេចក្តីសង្ខេបគ្រុនចាញ់ជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីប៉ារ៉ាស៊ីតមួយប្រភេទ។ ប៉ារ៉ាស៊ីតនោះឆ្លងទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដោយសារមូសដែលមានមេរោគនោះខាំ។ ជាទូទៅ អ្នកកើតគ្រុនចាញ់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ព្រមទាំងគ្រុនក្តៅខ្លាំង...

ការធ្វើតេស្តរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់

March 01, 2021

ហេតុអី្វបានជាគ្រុនចាញ់គ្រោះថ្នាក់?គ្រុនចាញ់អាចបណ្តាលឱ្យគ្រុនក្តៅខ្លាំង គ្រុនញ័រ និងមានអាការដូចកើតជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ដែលជំងឺនេះអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនប្រញាប់ព្យាបាល។ពេលដែលប៉ារ៉ាស៊ីត...

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់

March 01, 2021

រោគវិនិច្ឆ័យដើមី្បធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិជំងឺលោកអ្នក ពិនិត្យរាងកាយ និងពិនិត្យឈាម។ ការត្រួតពិនិត្យឈាមគឺជាវិធីតែមួយគត់...