លក្ខខណ្ឌទូទៅ

រោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង

March 03, 2021

តើអ្វីជារោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង?រោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង (AUD) គឺជាស្ថានភាពខួរក្បាលរយៈពេលវែង ដែលលោកអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់  ឬគ្រប់គ្រងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់លោកអ្នក  ...

ដំណាក់កាលនៃការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

March 03, 2021

បញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងកើនឡើង    នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការសិក្សារបស់មូលនិធិអាស៊ី    បង្ហាញថាបុរសខ្មែរកំពុងទទួលទានជាតិអាល់កុលសុទ្ធ ៩,៧...

យុវ័យ និងជាតិអាល់កុល៖ “ សូមនិយាយថាទេចំពោះជាតិអាល់កុល ”

March 03, 2021

ជាតិអាល់កុល គឺជាថ្នាំញៀនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់  ដែលធ្វើឱ្យអន្តរាយ ឬបណ្ណាលឱ្យស្លាប់បើទទួលទានក្នុងកម្រិតខ្ពស់។ មនុស្សពេញវ័យជាច្រើនទទួលទានក្នុងកម្រិតល្មម ...

រោគពិការភាពពីកំណើតដែលបណ្តាលមកពី ម្តាយទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពេលមានផ្ទៃពោះ

March 03, 2021

ផ្តល់កំណើតឱ្យកូនប្រកបដោយសុខភាពល្អ  ដោយចៀសវាងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពេលមានផ្ទៃពោះ តើរោគពិការភាពពីកំណើតដែលបណ្តាលមកពី   ម្តាយទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពេលមានផ្ទៃពោះជាអ្វី?រោគពិការភាពពីកំណើតដែលបណ្តាលមកពី   ម្តាយទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងពេលមានផ្ទៃពោះ...

ការធ្វើតេស្តរោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង

March 03, 2021

ការធ្វើតេស្តរោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង៖ កុំរង់ចាំ    សូមរកជំនួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការញៀនគ្រឿងស្រវឹងឱ្យបានឆាប់បំផុត  ពេលដែលលោកអ្នកមានរោគញៀនគ្រឿងស្រវឹង (AUD)    ...