លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាលែកហ្ស៊ី៖ សំណួរដែលគ្រូពេទ្យនឹងសួរ

March 09, 2021

រឿងដំបូងដែលគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើគឺនិយាយជាមួយអ្នក។ គ្រូពេទ្យនឹងពិនិត្យអ្នក     ហើយសួរសំណួរអំពីរោគសញ្ញារបស់អ្នក     និងប្រវត្តិអាលែកហ្ស៊ីរបស់គ្រួសារអ្នកដូចជា៖តើអ្នកមានអាការអ្វីខ្លះ?តើអ្នកមានវារយៈពេលយូរប៉ុន្មានហើយ?តើវាមានរយៈពេលប៉ុន្មាននៅពេលអាការរបស់អ្នកកើតឡើង?តើអាការរបស់អ្នកកើតហើយបាត់ពេញមួយឆ្នាំ     ឬតើវាកើតឡើងពេញមួយឆ្នាំ?តើអាការរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលអ្នកនៅខាងក្រៅ    ...

ការធ្វើតេស្តឈាមសម្រាប់អាលែកហ្ស៊ី

March 09, 2021

អ្នកអាចកណ្តាស់នៅពេលប្តូររដូវ    ឬរមាស់    និងហៀរទឹកភ្នែកនៅពេលអ្នកបោសធូលី     ឬចិញ្ចឹមសត្វ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមពិបាកដកដង្ហើមនៅពេលអ្នកញ៉ាំអាហារណាមួយ។ការធ្វើតេស្តអាលែកហ្ស៊ីតាមរយៈឈាមអាចជួយបង្ហាញពីអ្វី    ...

អាលែកហ្ស៊ីជាមួយអាហារ៖ ការសង្ស័យ ការធ្វើតេស្ត ការជៀសវាង

March 09, 2021

អង្គការអាលែកហ្ស៊ីធំៗជាច្រើនយល់ស្របលើវិធីល្អបំផុតក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ     និងគ្រប់គ្រងអាលែកហ្ស៊ីជាមួយអាហារ។ " practice parameters...

ប្រើកំណត់ហេតុអាហារដើម្បីតាមដានកត្តាបង្កអាលែកហ្ស៊ី

March 09, 2021

វាអាចនឹងត្រូវធ្វើការតាមដានបន្តិច    ដើម្បីរកមើលថាតើអាហារណាដែលបង្កឱ្យអ្នកមានអាការអាលែកហ្ស៊ី។ ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលអាចជួយបានគឺរក្សាកំណត់ហេតុអាហារ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺកត់ត្រានូវអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំ     និងពេលដែលអ្នកមានអាការអាលែកហ្ស៊ី។...

របបអាហារដែលត្រូវបំបាត់ (Elimination Diet)

March 09, 2021

តើរបបអាហារដែលត្រូវបំបាត់គឺជាអ្វី?របបអាហារដែលត្រូវបំបាត់គឺជាផែនការអាហារ    ដែលត្រូវជៀសវាង    ឬត្រូវដកចេញនូវអាហារ     ឬគ្រឿងផ្សំមួយចំនួន       ដូច្នេះអ្នកអាចរកឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកអាចងាយនឹងមានប្រតិកម្ម      ...

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តស្បែកសម្រាប់អាលែកហ្ស៊ី

March 09, 2021

ដើម្បីជៀសវាងប្រតិកម្មអាលែកហ្ស៊ី     អ្នកត្រូវដឹងពីអ្វីដែលអ្នកអាលែកហ្ស៊ីជាមួយ។ ការធ្វើតេស្តស្បែកជាវិធីមួយ     ដែលគ្រូពេទ្យអាចពិនិត្យថាតើអ្វីដែលបង្កអាការរបស់អ្នក។ការធ្វើតេស្តទាំងនេះប្រើសម្រង់ (ទម្រង់វត្ថុរាវប្រមូលផ្តុំ)...