លក្ខខណ្ឌទូទៅ

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)

March 03, 2021

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)តើ COPD គឺជាអ្វី?ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic...

អាការជំងឺ COPD

March 03, 2021

លោកអ្នកប្រហែលជាគ្មានអាការជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease...

តើដឹងដោយរបៀបណាថាមានជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ?

March 03, 2021

ដើមី្បដឹងថាលោកអ្នកមានជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃឬអត់ ត្រូវធ្វើច្រើនដំណាក់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ និងការត្រួតពិនិត្យ ដែលភាគច្រើនធ្វើដោយត្រង់...

ផលវិបាកពីជំងឺ COPD

March 03, 2021

ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (COPD) ធ្វើឱ្យលោកអ្នកពិបាកដកដង្ហើម តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ ដោយឡែក...

ដំណាក់កាលជំងឺ COPD និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ GOLD

March 03, 2021

ដំណាក់កាលជំងឺ COPD និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ GOLDជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic...