លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ជំងឺគ្រុនឈាម

February 20, 2021

ជំងឺគ្រុនឈាម   គឺជាជំងឺដ៏ឈឺចាប់  និងគ្រោះថ្នាក់ដែលចម្លងដោយសត្វមូស   ដែលបង្កដោយវីរុសណាមួយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងបួនដែលទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម។ វីរុសទាំងនេះជាប់ទាក់ទងនឹងវីរុសដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងមេរោគ...