របៀបរស់នៅល្អ

ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿង៖ ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ? តើជំងឺខាន់លឿងជាអ្វី?វាជាជំងឺដែលប្រែពណ៌ស្បែក និងផ្នែកពណ៌សនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកទៅជាពណ៌លឿង។ ទារកទើបនឹងកើតច្រើនតែកើតជំងឺនេះ។...

តើលោកអ្នកគួរព្រួយបារម្ភទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានភ្នែកលឿង?

March 03, 2021

ភ្នែកពណ៌លឿងផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នក (ហៅថា sclera) ប្រែជាពណ៌លឿង   នៅពេលលោកអ្នកមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានហៅថាជំងឺខាន់លឿង។ផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកអាចប្រែជាពណ៌លឿង ...

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)

March 03, 2021

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)តើ COPD គឺជាអ្វី?ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic...

អាការជំងឺ COPD

March 03, 2021

លោកអ្នកប្រហែលជាគ្មានអាការជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease...