របៀបរស់នៅល្អ

ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់មុន

February 20, 2021

តើរោគមុនគឺជាអ្វី?មានហេតុផលមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា "រោគមុនទូទៅ" - ស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលរងពីការផ្ទុះឡើងមុននៅចំណុចខ្លះនៃជីវិត។វាចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលខ្លាញ់ចេញពីក្រពេញ sebaceous...

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងមុន

February 20, 2021

មនុស្សសឹងគ្រប់គ្នា   យ៉ាងហោចណាស់មានមុនកំរិតស្រាលនៅចំណុចខ្លះ។ មុន គឺជារឿងទូទៅបំផុតរបស់ជំងឺស្បែក   ជាពិសេសក្មេងជំទង់។...

ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿង៖ ហេតុអ្វីវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សពេញវ័យ? តើជំងឺខាន់លឿងជាអ្វី?វាជាជំងឺដែលប្រែពណ៌ស្បែក និងផ្នែកពណ៌សនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកទៅជាពណ៌លឿង។ ទារកទើបនឹងកើតច្រើនតែកើតជំងឺនេះ។...

តើលោកអ្នកគួរព្រួយបារម្ភទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានភ្នែកលឿង?

March 03, 2021

ភ្នែកពណ៌លឿងផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នក (ហៅថា sclera) ប្រែជាពណ៌លឿង   នៅពេលលោកអ្នកមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានហៅថាជំងឺខាន់លឿង។ផ្នែកសនៃភ្នែករបស់លោកអ្នកអាចប្រែជាពណ៌លឿង ...