អ្នកជំនាញ

វេជ្ជបណ្ឌិត MARCHIORI BENITO ANTOINE JOSEPH

វេជ្ជបណ្ឌិត Marchiori Benito Antoine Joseph មានបទពិសោធជាង ២៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំរបស់គាត់ គាត់នឹងអាចផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក។

ប្រវតិ្តការអប់រំ៖
  • វេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Nice Sophia Antipolis (ឆ្នាំ២០០០)
បទពិសោធន៍ការងារ៖
  • ប្រធានក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ Masseile
  • សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ប្រទេសបារាំង)
  • សហស្ថាបនិកសេវាសង្រ្គោះបន្ទាន់ចំនួន ២
  • ជម្លៀសអ្នកស្លាប់ និងរបួសចេញពីកន្លែងជីកយករ៉ែ (New Caledonia)
  • ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលការព្យាបាលក្រោមទឹក
  • អ្នកជ្រមុជទឹកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល