ព័ត៌មានសុខភាព

តើជំងឺកូវីដ-១៩ ជាអ្វី?

May 08, 2021

ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺ​ជា​ជំងឺថ្មីដែល​បណ្ដាល​មក​ពីវីរុស (ថ្មី) កូរូណា  ដែល​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ក្នុ​ងខ្លួន​មនុស្ស​ពី​មុន​មក​។ វាផ្សារភ្ជាប់​នឹង​គ្រួសាវីរុស​ដូច​ជា៖​...

តើជំងឺកូវីដ-១៩ ឆ្លងដោយរបៀបណា?

May 10, 2021

ជំងឺកូវីដ​​-១៩ ឆ្លងពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅមនុស្ស​ម្នាក់​ទៀតបាន​យ៉ាង​ងាយ​។ ភាពងាយស្រួលដែលវីរុសឆ្លង​ពីមនុស្ស​ម្នាក់​ទៅមនុស្សម្នាក់អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា។ វីរុស​ដែលបង្កឱ្យ​មាន​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ គឺ​ដូច​ជា​ឆ្លងលឿន​ជាងជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម ...

ប្រការដែលត្រូវធ្វើ បើសិនអ្នកឈឺ

May 10, 2021

ពេលថ្មីៗខ្ញុំនៅជិតអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ-១៩    ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតា។ ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរស្នាក់នៅផ្ទះ?    អ្នកដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតែអាចចម្លងវីរុសបាន  ...

អាការនៃជំងឺកូវីដ១៩

May 10, 2021

តើអាការនៃ​ជំងឺកូវីដ​១៩ មានអ្វីខ្លះ?   អាការទូទៅ​នៃ​ជំងឺកូវីដ​-១៩ មាន៖   ...

ការពារពីការឆ្លង

May 10, 2021

តើវាមានសុវត្ថិភាពទេដែលត្រូវថែទាំជំងឺផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំអំឡុងពេលនេះ?       សូមបន្តថែទាំសុខភាព    និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក។   សូមបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់អ្នក ហើយសូមកុំផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងព្យាបាលរបស់អ្នកដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។  ...

តើមានវិធានការពារអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លង?

May 10, 2021

សូមតាមដាន និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ។