ព័ត៌មានសុខភាព

តើជំងឺកូវីដ-១៩ ឆ្លងដោយរបៀបណា?

May 10, 2021

ជំងឺកូវីដ​​-១៩ ឆ្លងពី​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៅមនុស្ស​ម្នាក់​ទៀតបាន​យ៉ាង​ងាយ​។ ភាពងាយស្រួលដែលវីរុសឆ្លង​ពីមនុស្ស​ម្នាក់​ទៅមនុស្សម្នាក់អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា។ វីរុស​ដែលបង្កឱ្យ​មាន​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ គឺ​ដូច​ជា​ឆ្លងលឿន​ជាងជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម ...