ព័ត៌មានសុខភាព

របៀបជ្រើសរើសម៉ាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ !

May 10, 2021

សូមតាមដាន និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ។