ព័ត៌មានសុខភាព

ការពារពីការឆ្លង

May 10, 2021

តើវាមានសុវត្ថិភាពទេដែលត្រូវថែទាំជំងឺផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំអំឡុងពេលនេះ?       សូមបន្តថែទាំសុខភាព    និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក។   សូមបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់អ្នក ហើយសូមកុំផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងព្យាបាលរបស់អ្នកដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។  ...