ព័ត៌មានសុខភាព

ប្រការដែលត្រូវធ្វើ បើសិនអ្នកឈឺ

May 10, 2021

ពេលថ្មីៗខ្ញុំនៅជិតអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ-១៩    ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធម្មតា។ ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរស្នាក់នៅផ្ទះ?    អ្នកដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតែអាចចម្លងវីរុសបាន  ...