ព័ត៌មានសុខភាព

តើជំងឺកូវីដ-១៩ ជាអ្វី?

May 08, 2021

ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺ​ជា​ជំងឺថ្មីដែល​បណ្ដាល​មក​ពីវីរុស (ថ្មី) កូរូណា  ដែល​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ក្នុ​ងខ្លួន​មនុស្ស​ពី​មុន​មក​។ វាផ្សារភ្ជាប់​នឹង​គ្រួសាវីរុស​ដូច​ជា៖​...