ព័ត៌មានសុខភាព

តើខ្ញុំគួរពាក់ម៉ាស់ប្រភេទណា?

May 10, 2021

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង  នៅពេលអ្នកពាក់ម៉ាស អ្នកការពារអ្នកដទៃក៏ដូចជាខ្លួនអ្នក។ ម៉ាស់មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាពាក់វា។   ...