លក្ខខណ្ឌ

វដ្ដជំងឺនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់

ការចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់

គ្រុនចាញ់ឆ្លងនៅពេលដែលសត្វមូសខាំអ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ ហើយចម្លងមេរោគចូលទៅក្នុងខ្លួនវា បន្ទាប់មកវាក៏ទៅខាំមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់។ បារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ចូលទៅក្នុងលំហូរឈាមមនុស្សម្នាក់នោះ រួចចូលទៅក្នុងថ្លើមរបស់គេ។ ពេលដែលវាធំធាត់ វានឹងចាកចេញពីថ្លើម រួចចូលទៅកោសិកាឈាមក្រហម។

Leave a Comment