ថ្នាំមហារីក

ខាងក្រោមនេះជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកមួយចំនួន ដែលមាននៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក (ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេ)។


Bortezomib (Velcade)
Chlorambucil (Leukeran)
Cyclophosphamide (Cytoxan, Neosar)
Gemcitabine (Gemzar)
Gleevec
Irinotecan (Camptosar)
Irinotecan liposome injection (Onivyde)
Methotrexate (Rheumatrex, Trexall)
Oxaliplatin (Eloxatin)
Trastuzumab (Herceptin)

Leave a Comment