អត្រាមហារីក និងស្ថិតិ៖ តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច

អត្រាមហារីក និងស្ថិតិ៖ តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច

អត្រាមហារីក    និងស្ថិតិប្រាប់លោកអ្នកពីរបៀបដែលជំងឺនេះប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកដទៃទៀត ។ ពួកគេពិនិត្យមើលចំនួន   និងប្រភេទមនុស្សដែលកើតជំងឺមហារីកប្រភេទជាក់លាក់មួយ    និងរបៀបដែលពួកគេឆ្លើយតបនឹងការព្យាបាល។

សុខភាព    និងអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលសិក្សាចំនួនទាំងនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺមហារីកលើសង្គម។ នេះជួយឱ្យពួកគេបង្កើតវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

គ្រូពេទ្យក៏ប្រើស្ថិតិដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍   ដូចជាហានិភ័យរបស់លោកអ្នកក្នុងការកើតជំងឺមហារីក    និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។ ទោះបីជាពួកគេមិនអាចមើលឃើញអ្វី     ដែលមាននៅក្នុងអនាគតរបស់លោកអ្នក    តែពួកគេអាចធ្វើឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណដែលផ្អែកចំណេះដឹង    លើអ្នកផ្សេងដែលមានជំងឺមហារីកដូចគ្នា។

តើតួលេខទាំងនេះត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងដូចម្តេច?

ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យ    ដែលគេហៅថាការចុះឈ្មោះជំងឺមហារីក។ នៅពេលលោកអ្នកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីក    មនុស្សដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេសហៅថាអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យជំងឺមហារីក    បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោកអ្នកទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។ ព័ត៌មានទាំងនេះមាន៖ អាយុ   ពូជ     ជាតិសាសន៍    ទំហំដុំសាច់     និងការព្យាបាលរបស់លោកអ្នក។

មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនមានការចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ទិន្នន័យរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការចុះបញ្ជីជាតិ   ដូចជាទិន្នន័យពី CDC និងវិទ្យាស្ថានជំងឺមហារីកជាតិ។ ទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាការចុះឈ្មោះផ្អែកលើចំនួនប្រជាជន។ ពួកគេមិនរួមបញ្ចូលឈ្មោះ   អាសយដ្ឋាន    ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់លោកអ្នកទេ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ    ព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងស្ថិតិមហារីកសហរដ្ឋអាមេរិក។

តើស្ថិតិនិងអត្រាទូទៅមានអ្វីខ្លះ?

អត្រាជំងឺមហារីក៖ នេះគឺជាចំនួនករណីថ្មីនៃជំងឺមហារីកជាក់លាក់មួយ   នៅក្នុងចំនួនប្រជាជនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ដើម្បីទទួលបានអត្រានេះ    លោកអ្នកចែកចំនួនករណីថ្មីនឹងចំនួនប្រជាជននោះ។ បន្ទាប់មកលោកអ្នកគុណលទ្ធផលដោយចំនួនមនុស្សជាក់លាក់។ ចំពោះជំងឺមហារីក   ជាទូទៅមានចំនួន ១០០,០០០ ។ ឧទាហរណ៍   មានករណីមហារីកថ្មីប្រហែល ១,៧ លានករណីនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ អត្រាជំងឺមហារីកគឺ ៤៣៩ នាក់ក្នុង ១០០.០០០ នាក់។

អត្រា​មរណភាព៖ នេះគឺជាចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកក្នុងមួយឆ្នាំ។ អត្រាមរណភាពមហារីកច្រើនតែត្រូវបានរាប់ក្នុង ១០០.០០០ នាក់។

ប្រភេទជំងឺមហារីកទូទៅ៖ ទាំងនេះគឺជាជំងឺមហារីក   ដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញញឹកញាប់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ដើម្បីធ្វើបញ្ជីឈ្មោះ   វាត្រូវតែមានករណីថ្មីចំនួន ៤០.០០០ ករណី    ឬច្រើនជាងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប្រភេទជំងឺមហារីកទូទៅទាំងបីមាន៖  មហារីកសុដន់    មហារីកសួត   និងមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត។

ហានិភ័យជីវិត៖ នេះគឺជាឱកាសដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន   ឬស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជាក់លាក់ណាមួយ។ វាត្រូវបានផ្តល់ជាភាគរយ   ឬសមាមាត្រ។ ឧទាហរណ៍    ស្ត្រីមានហានិភ័យ ១៣% (១នាក់ ក្នុង ៨ នាក់)   ក្នុងការកើតជំងឺមហារីកសុដន់នៅពេលណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់។

អត្រារស់រានមានជីវិត៖ ស្ថិតិទាំងនេះប្រាប់លោកអ្នកពីចំនួនភាគរយនៃមនុស្ស   ដែលរស់ជាមួយជំងឺមហារីកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ ស្ថិតិនៃការរស់រានមានជីវិតផ្អែកលើមនុស្សរាប់រយឬរាប់ពាន់នាក់   ដែលមានមហារីកប្រភេទជាក់លាក់ណាមួយ។ ស្ថិតិនេះអាចបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់វ័យ   និងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេ។ អត្រានៃការរស់រានមានជីវិតមួយចំនួនត្រូវបានរួមតូចតាមអាយុ    ឬដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីក។អត្រារស់រានមានជីវិត    ដែលលោកអ្នកទំនងជាមើលឃើញគឺ៖

តើស្ថិតិណែនាំវិធីព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

ការព្យាករណ៍   ឬស្ថានភាពអនាគតរបស់លោកអ្នក   គឺជាការប៉ាន់ប្រមាណពីរបៀបដែលជំងឺមហារីករបស់លោកអ្នកនឹងលាតត្រដាង។ វេជ្ជបណ្ឌិតប្រើស្ថិតិដើម្បីព្យាករណ៍ពីឱកាសរបស់លោកអ្នក   ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺ    ហើយប្រសិនបើវានឹងកើតឡើងវិញ។ ទន្ទឹមនឹងប្រភេទ   និងដំណាក់កាលមហារីករបស់លោកអ្នក   វេជ្ជបណ្ឌិតក៏ដាក់កត្តាអាយុ   និងសុខភាពទូទៅរបស់លោកអ្នកដែរ។

ស្ថិតិក៏អាចជួយលោកអ្នក   និងគ្រូពេទ្យជ្រើសរើសផែនការព្យាបាលដែរ។ ស្ថិតិក៏អាចបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបដែលមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទ    និងដំណាក់កាលជំងឺមហារីកដូចគ្នានឹងលោកអ្នក    ឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាបាល។

តើមានដែនកំណត់អ្វីខ្លះ?

ស្ថិតិគឺផ្អែកលើក្រុមធំៗ។ ខណៈពេលដែលពួកវាអាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវគំនិតនៃអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សភាគច្រើន   ស្ថិតិមិនអាចទស្សន៍ទាយអនាគតរបស់លោកអ្នកបានទេ។ លោកអ្នកអាចឆ្លើយតបនឹងការព្យាបាលខុសគ្នាជាងអ្នកដទៃ។

លើសពីនេះទៅទៀត   ស្ថិតិខ្លះមិនបញ្ចូលកត្តាសំខាន់ៗដូចជា៖   ប្រភេទមហារីក   អាយុ    និងសុខភាពទូទៅរបស់លោកអ្នកទេ។ ឧទាហរណ៍   ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសុខភាពល្អឥតខ្ចោះ   លោកអ្នកអាចមានឱកាសរស់រានមានជីវិតច្រើនជាងអ្វីដែលតួលេខបានណែនាំ។ សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក   ប្រសិនបើមានតួលេខជាក់លាក់បន្ថែមទៀត   ឬប្រសិនបើគ្រូពេទ្យអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានល្អជាងនេះ   ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក។

ដោយសារតែស្ថិតិចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីប្រមូល   ពួកវាមិនមានបញ្ចូលការព្យាបាលចុងក្រោយបំផុតទេ។ សម្រាប់អត្រារស់រានមានជីវិតរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ    អ្នកជំងឺត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំមកហើយ។ ដូច្នេះតួលេខមិនបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការព្យាបាលថ្មីទេ។ ជាលទ្ធផល   ស្ថិតិចាស់ៗប្រហែលជាមិនផ្តល់នូវស្ថានភាពអនាគតត្រឹមត្រូវបំផុតទេ។

លោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើ   លោកអ្នកចង់ដឹងអំពីស្ថិតិមហារីករបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណា។ ដោយសារតែស្ថិតិមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក   លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសមិនអើពើនឹងពួកវាបាន។ ឬលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងច្រើនតាមដែលលោកអ្នកអាចធ្វើ។ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីស្ថិតិរបស់លោកអ្នក   និងអត្ថន័យរបស់វា។

Leave a Comment