លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជាតិអាល់កុល

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម  ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងអាចធ្វើឱ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកកើនឡើង   ឬធ្លាក់ចុះ។ លើសពីនេះទៅទៀត   គ្រឿងស្រវឹងមានកាឡូរីច្រើន។

ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង      សូមទទួលទានម្តងម្កាល      និងនៅពេលដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែម   និងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានល្អ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងធ្វើតាមផែនការអាហារដែលគ្រប់គ្រងកាឡូរី      ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយដង        គួរតែត្រូវបានរាប់ជាខ្លាញ់ចំនួនពីរជំនួសវិញ។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់    នៃគ្រឿងស្រវឹងលើជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

 

យកល្អអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ​  ដើម្បីដឹងថាការផឹកសុរាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកឬ

អត់។

ផលប៉ះពាល់នៃជាតិអាល់កុលលើជំងឺទឹកនោមផ្អែម

នេះគឺជាវិធីផ្សេងទៀត    ដែលគ្រឿងស្រវឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម៖

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងប្រការត្រូវធ្វើ និងមិនត្រូវធ្វើពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង

អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគួរតែធ្វើតាមការណែនាំ   នៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះ៖

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment