តើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលខ្ញុំឈឺ?

នៅពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ថ្ងៃឈឺច្រើនតែមានន័យជាងការហៀរសំបោរ   និងកណ្តាស់។ ជំងឺដូចជាផ្តាសាយ   គ្រុនផ្តាសាយ   ឬស្ថានភាពណាមួយដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកក្អួត   ឬធ្វើឱ្យអ្នករាក   ក៏អាចជួយបង្កើនជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកដែរ។ ដូច្នេះការឆ្លងរោគក៏អាចដែរ។

នោះមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវតែឈរនៅលើកំពូលនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។ នេះគឺជាគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួន៖

តើខ្ញុំគួរបរិភោគអ្វី?

ញ៉ាំ   ឬផឹកកាបូអ៊ីដ្រាតពី ៣០ ទៅ ៥០ ក្រាមរៀងរាល់ ៣ ទៅ ៤ ម៉ោងម្តង។ នោះនឹងជួយឱ្យរាងកាយលោកអ្នកមានជីវជាតិ   បញ្ឈប់ការញុំា   ប្រសិនបើវាង្កើត ketones    និងការពារជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកពីការធ្លាក់ចុះទាបពេក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការញ៉ាំ   សូមសាកល្បងលាយអាហារដូចអាហារមួយមុខ   ដែលបានរាយឈ្មោះខាងក្រោម។ អាហារនីមួយៗស្មើនឹងជម្រើសកាបូអ៊ីដ្រាតមួយ។

តើខ្ញុំគួរទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលណា?

ទាក់ទងការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើ៖

Leave a Comment