គ្រូពេទ្យភ្នែក៖ អ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក និងគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែក

គ្រូពេទ្យភ្នែកមានពីរប្រភេទធំៗគឺគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែក    និងអ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក។ ច្រឡំថាតើមួយណា   ហើយអ្នកណាធ្វើអ្វី? នេះជាការក្រឡេកមើលពីរបៀបដែលពួកគេខុសគ្នា។ សូមចងចាំថាអ្នកជំនាញទាំងនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន    ហើយវិធីសាស្រ្តក្រុមអាចជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាភ្នែក។

គ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែក៖ ការថែរក្សាភ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្រ    និងវះកាត់ភ្នែក

ពួកគាត់បានទៅសាលាពេទ្យ។ បន្ទាប់ពីនោះ    ពួកគេមានកម្មសិក្សារយៈពេល ១ ឆ្នាំ    និងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ ពេលខ្លះត្រូវបន្តវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបន្តពី ១ ទៅ ២ ឆ្នាំទៀត។

ពួកគេផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថែរក្សាភ្នែកពេញលេញ៖

អ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក៖    ការថែរក្សាចក្ខុវិស័យ    និងសេវាថែរក្សាភ្នែក

គ្រូអ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែកមើលថែសុខភាពបឋមសម្រាប់ភ្នែក។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ    ពួកគាត់ចំណាយពេល ៤ ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈ     ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកអុបទិក។ គ្រូអ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែកខ្លះទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអនុវត្តន៍ផ្ទាល់បន្ថែម    ឬបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈពិសេសបន្ថែមបន្ទាប់ពីសាលាអុបទិក។ ពួកគាត់ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការថែរក្សាចក្ខុវិស័យប្រចាំ    ហើយពួកគាត់៖

គ្រូអ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក    និងគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែកច្រើនតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាភ្នែកអ្នក។

អ្នកលក់វ៉ែនតា៖ វ៉ែនតា     និងកញ្ចក់ដាក់ក្នុងភ្នែក

អ្នកលក់វ៉ែនតាមិនមែនជាគ្រូពេទ្យភ្នែកទេ    ហើយមិនអាចធ្វើការពិនិត្យភ្នែកបានទេ។ ពួកគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្រវិញ្ញាបនបត្រ    ឬសញ្ញាបត្ររយៈពេល ១ ឆ្នាំ ឬ ២ ឆ្នាំ។ ពួកគាត់ធ្វើតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលគ្រូពេទ្យភ្នែករបស់អ្នកឱ្យ។ ពួកគេ​ក៍៖

វិធីជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យភ្នែក

មិនមានគ្រូពេទ្យភ្នែកប្រភេទណាប្រសើរជាងគ្រូពេទ្យភ្នែកប្រភេទណាទេ។ ជម្រើសត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើតម្រូវការរបស់អ្នក។ គ្រូពេទ្យភ្នែកល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកគួរតែ៖

ការណែនាំដ៏ល្អមួយអាច៖

Leave a Comment