ជំងឺបេះដូង និងជំងឺសាច់ដុំបេះដូង (Cardiomyopathy)

Cardiomyopathy ឬជំងឺសាច់ដុំបេះដូង គឺជាជំងឺបេះដូងវិវឌ្ឍមួយប្រភេទ ដែលបេះដូងរីកធំខុសធម្មតា, ក្រាស់ ឬនិង រឹង។ ជាលទ្ធផល សមត្ថភាពក្នុងការច្របាច់ឈាមរបស់សាច់ដុំបេះដូងលែងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺខ្សោយបេះដូង និងមានការបម្រុងទុកឈាមនៅក្នុងសួត ឬនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយ។ ជំងឺនេះក៏អាចបណ្តាលឱ្យចង្វាក់បេះដូងមិនប្រក្រតីផងដែរ។

ជំងឺសាច់ដុំបេះដូងមាន ៣ ប្រភេទសំខាន់ ៖

Leave a Comment