ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង

ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង (Pericardial Disease – Pericarditis) គឺជាការរលាកស្រទាប់ណាមួយរបស់បន្ទប់បេះដូង (Pericardium)។ ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង គឺជាថង់ជាលិកាស្តើងដែលព័ទ្ធជុំវិញបេះដូង និងមាន ៖

តើអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យរលាកបន្ទប់បេះដូង?

មូលហេតុនៃជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង រួមមាន ៖

ចំពោះមនុស្សខ្លះ គេរកមិនឃើញមូលហេតុជំងឺឡើយ។

ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង (Pericarditis) អាចមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវ (កើតឡើងភ្លាមៗ) ឬរ៉ាំរ៉ៃ (យូរមកហើយ) ។

 

តើអាការជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងមានអ្វីខ្លះ?

អាការជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង រួមមាន ៖

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងយ៉ាងដូចម្តេច?

គ្រូពេទ្យអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងដោយផ្អែកទៅលើ ៖

មានការធ្វើតេស្តផ្សេងៗទៀត ដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង។

 

តើជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងព្យាបាលដូចម្តេច?

គេព្យាបាលជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង ដោយផ្អែកលើមូលហេតុ និងអាចមានប្រើថ្នាំ ដូចជា ៖

អ្នកជំងឺភាគច្រើនជាសះស្បើយពីជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង ក្នុងរយៈពេល ២ ទៅ ៤ សប្តាហ៍។

 

តើជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរគឺជាអ្វី?

ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ (Constrictive Pericaarditis) កើតមាននៅពេលដែលបន្ទប់បេះដូងក្លាយជាក្រាស់ និងមានស្នាម។ នេះអាចបង្កការលំបាកដល់បេះដូងក្នុងការចែកចាយឈាម។

 

តើអាការជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរមានអ្វីខ្លះ?

អាការជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ (Symptoms of Constrictive Perdicarditis) មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង (Perdicarditis) ដែរ ដោយគ្រាន់តែបន្ថែមនូវ ៖

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចម្តេច?

ការធ្វើតេស្តដូចគ្នានឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូង។ តេស្តរោគវិនិច្ឆ័យដទៃទៀតដែលប្រើសម្រាប់ជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ រួមមាន ៖

តើជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរព្យាបាលដូចម្តេច?

ការព្យាបាលជំងឺរលាកបន្ទប់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ រួមមាន ៖

Leave a Comment