ជំងឺបេះដូង និងការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ

Source: Wikipedia

ការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ (Heart Biopsy) ដែលហៅថា myocardial biopsy ឬ cardiac biopsy គឺជានីតិវិធីវះកាត់មួយ ដើម្បីរកមើលជំងឺបេះដូង។ វាតម្រូវឱ្យប្រើ bioptome (បំពង់បូមតូចមួយមានឧបករណ៍ចាប់នៅខាងចុង) ដើម្បីយកជាលិកាសាច់ដុំបេះដូងតូចមួយ ដែលជាសាច់នោះត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធ ដើម្បីវិភាគ។

ហេតុអ្វីត្រូវការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ?

គ្រូពេទ្យប្រើការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យនេះ ដើម្បី ៖

តើគួរត្រៀមដូចម្តេចចំពោះការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ?

មុនច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ លោកអ្នកគួរតែដឹង ៖

តើអាចរំពឹងអ្វីខ្លះនៅពេលច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ?

តើអាចរំពឹងអ្វីខ្លះ បន្ទាប់ពីការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យ?

មុនពេលលោកអ្នកត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនឹងប្រាប់លោកអ្នកពីវិធីថែទាំកន្លែងរបួស និងពេលណាលោកអ្នកអាចត្រលប់ទៅរកសកម្មភាពធម្មតារបស់លោកអ្នកវិញ។

នៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការច្រិបជាលិកាបេះដូងយកទៅពិនិត្យចេញ គ្រូពេទ្យនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលទ្ធផលអវិជ្ជមាន នោះមានន័យថា ជាលិកាបេះដូងដែលត្រូវយកទៅវិភាគនោះ មើលទៅធម្មតា។ បើលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យវិជ្ជមាន អាចមានន័យថា គេរកឃើញមូលហេតុនៃជំងឺខ្សោយបេះដូង ដូចជាការរលាកដោយសារតែការឆ្លងមេរោគជាដើម។ ប្រសិនបើធ្វើការច្រិបជាលិកាបេះដូងក្រោយការប្តូរបេះដូង នោះវាអាចបង្ហាញពីវត្តមាននៃ rejection cells។

តើការច្រិបជាលិកាបេះដូងមានហានិភ័យដែរឬទេ?

ហានិភ័យនៃការច្រិបជាលិកាបេះដូងនេះ រួមមាន ៖

Leave a Comment