វិធីលើកកម្ពស់ខួរក្បាលខ្សោយដែលបណ្តាលមកពីជំងឺមហារីក

វិធីលើកកម្ពស់ខួរក្បាលខ្សោយដែលបណ្តាលមកពីជំងឺមហារីក

មនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺមហារីកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចងចាំ    ការយកចិត្តទុកដាក់    និងការគិត។ វាអាចចាប់ផ្តើមក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាល    ឬក្រោយពេលការព្យាបាលចប់។ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮគេហៅ “ខួរក្បាលគីមី” “chemo brain”     ប៉ុន្តែការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការព្យាបាលដោយគីមីក៏អាចបង្កឱ្យខ្សោយខួរក្បាល (brain fog) ដែរ។ ខួរក្បាលខ្សោយក៏អាចកើតឡើងដោយសារតែជំងឺខ្លួនវាដែរ។

នៅពេលអ្នកខ្សោយខួរក្បាល    អ្នកប្រហែលជាពិបាកក្នុងការធ្វើការ    ទៅសាលារៀន    ឬរីករាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គម។

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន    ការខ្សោយខួរក្បាលមានរយៈពេលខ្លី។ អ្នកផ្សេងទៀតអាចមានវារយៈពេលច្រើនឆ្នាំ។ ទោះមួយណាក៏ដោយ    យុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាមួយចំនួនអាចជួយអ្នកឱ្យដោះស្រាយអាការរបស់អ្នកបាន។

ហេតុអ្វីបានជាជំងឺមហារីកបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត

ប្រសិនបើអ្នកខ្សោយខួរក្បាល     អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថា៖

ទោះបីជាមហារីកជាហេតុផលមួយផ្នែកដែលប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់អ្នកក៏ដោយ    ក៏វាអាចមានហេតុផលផ្សេងទៀតដូចជា៖

វិធីលើកកម្ពស់ការខ្សោយខួរក្បាល

យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗអាចជួយអ្នកគិតឱ្យកាន់តែច្បាស់៖

ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ

ជំនួយការចងចាំ

ជំនួយពីអ្នកជំនាញ

Leave a Comment