ការធ្វើ CPR

ជំងឺបេះដូងគឺជាឃាតកលេខ ១ នៅក្នុងប្រទេស ដូចជាសហរដ្ឋអាម៉េរិកជាដើម។ តាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានបង្ហាញថា ១០,១៤% នៃការស្លាប់សរុបនៅកម្ពុជា គឺស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូង។ ពាក់កណ្តាលនៃអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់ភ្លាមៗនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យ ពីព្រោះបេះដូងរបស់ពួកគេឈប់ដើរ។

Leave a Comment