ជំងឺបេះដូង៖ ស្វែងរកកម្លាំងក្នុងអំឡុងពេលលំបាក

ការមើលថែអ្នកជំងឺ ឬមនុស្សចាស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ត្រូវការថាមពលរាងកាយ, ផ្លូវចិត្ត, អារម្មណ៍, និងផ្លូវវិញ្ញាណយ៉ាងសម្បើម។ ដូច្នេះអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺ គួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រ, វប្បធម៌, និងវិញ្ញាណ ទាក់ទងនឹងសុខភាព និងជំងឺ ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃកត្តាទាំងនេះចំពោះខ្លួនឯង និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបញ្ហាខាងវិញ្ញាណជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់លោកអ្នក ឬនិង របស់ជីវិតរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នក នោះវាជាការសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្លួនលោកអ្នកបានបទពិសោធខាងទឹកវិញ្ញាណ ទោះបីជាលោកអ្នកមិនអាចចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាក៏ដោយ។ លោកអ្នកអាច ៖

Leave a Comment