គន្លឹះដើមី្បរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អជាមួយនឹងជំងឺបេះដូង

នៅពេលលោកអ្នកមានជំងឺបេះដូង មានរឿងតិចតួចណាស់ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពលោកអ្នកមានភាពខុសប្លែក។

អាហារ និងសុខភាពគឺសំខាន់។ ហើយវាក៏សំខាន់ផងដែរដែលត្រូវកាត់បន្ថយស្រ្តេស មួយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកជក់បារី អ៊ីចឹងឈប់ជក់ទៅ។ ជាការពិតណាស់ លោកអ្នកត្រូវលេបថ្នាំ និងទៅជួបគ្រូពេទ្យតាមការណាត់ និងបន្តអនុវត្តតាមកម្មវិធីជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ (Cardiac Rehab)។

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ សូមយកចិត្តទុកដាក់នឹងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនលោកអ្នក។ ចំពោះមនុស្សជាច្រើន ដែលកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត បានវិវឌ្ឍទៅកើតជំងឺបេះដូងក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកត់សម្គាល់ថាលោកអ្នកមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាល។

 

បន្តអនុវត្តតាមផែនការ

លោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនលោកអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ ដូច្នេះវាជារឿងល្អ ដែលលោកអ្នកទៅស្វែងរកជំនួយពីអ្នកជំនាញខាងចំណីអាហារ (Dietitians) គ្រូពេទ្យ និងក្រុមគាំទ្រដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនលោកអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍បានល្អ។

គន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ៖

Leave a Comment