លក្ខខណ្ឌ

ការយល់ដឹងពីអាការជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis Symptoms)

តើអការនៃជំងឺពុកឆ្អឹងមានអ្វីខ្លះ?

មនុស្សច្រើនមិនបានដឹងថា ខ្លួនគាត់មានជំងឺពុកឆ្អឹងទេ រហូតដល់មានការបាក់ឆ្អឹងកើតឡើង។ ប៉ុន្តែជួនកាល ជំងឺមួយនេះអាចចេញអាការជំងឺ រួមមាន ៖

សូមទាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើ ៖

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment