ការយល់ដឹងអំពីភ្នែកក្រហម - អាការ

តើភ្នែកក្រហមមានអាការអ្វីខ្លះ?

អាការនៃភ្នែកក្រហមមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃភ្នែកក្រហមដែលអ្នកមាន។

សូមទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីភ្នែកក្រហម    ប្រសិនបើ៖

អ្នកប្រហែលជាត្រូវសាកល្បងម៉ាកផ្សេងៗគ្នា   ដើម្បីមើលថាតើមួយណាល្អបំផុតសម្រាប់ភ្នែករបស់អ្នក។

សូមប្រយ័ត្នចំពោះសារធាតុរក្សាទុក។ ទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិតជាមួយពួកវាអាចអស្ចារ្យ    ព្រោះពួកវាច្រើនតែថោកជាង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន    ពួកវាអាចធ្វើឱ្យភ្នែកស្ងួតកាន់តែខ្លាំង។ មនុស្សខ្លះមានប្រតិកម្មទៅនឹងសារធាតុរក្សាទុក         ហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចយល់ថាពួកវាធ្វើឱ្យភ្នែករបស់ពួកគេមិនស្រួល។

សូមជៀសវាងទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិត    ដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុរក្សាទុកប្រសិនបើ៖

Leave a Comment