ពេលណាត្រូវទូរស័ព្ទទៅរកវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីអាការជំងឺបេះដូង

នៅពេលលោកអ្នកថែរក្សានរណាម្នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូង សូមតាមដានអាការរបស់ពួកគេ ហើយត្រូវរៀនតើគួរទូរស័ព្ទទៅប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលណា។

ប្រសិនបើអ្នកជំងឺបង្ហាញអាការណាមួយក្នុងចំណោមអាការខាងក្រោមនេះ សូមទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិត ៖

តើពេលណាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគួរទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់?

ទូរស័ព្ទទៅលេខ ១១៩ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺ ៖

Leave a Comment