មានសុវត្ថិភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន

ការណែនាំអំពីការហាត់ប្រាណ

ក្នុងរដូវបុណ្យ    មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគ    នៅពេលអន្តរកម្មនៅក្នុងសហគមន៍កើនឡើង។ នៅពេលចូលឆ្នាំចិនជិតមកដល់    សូមចងចាំគន្លឹះខាងក្រោម៖

១. ពេលបរិភោគខាងក្រៅ       សូមពាក់ម៉ាសនៅពេលមិនទទួលទានអាហារ     ឬភេសជ្ជៈ

២. ប្រសិនបើលោកអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តិ    សូមកំណត់គ្រួសារដែលលោកអ្នកត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខ

៣. សូមភ្ជាប់ឌីជីថលជាមួយគ្រួសារ    និងមិត្តភក្តិ

ខណៈយើងអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន     សូមរក្សាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម     និងសូមរំលឹកអ្នកដទៃឱ្យធ្វើដូចគ្នា!

Leave a Comment