លក្ខខណ្ឌ

ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជំងឺលើសឈាម

ធាតុសំខាន់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (លើសឈាម) គឺការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាន។

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment