លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ និង Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs)

ថ្នាំ Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) មានឥទ្ធិពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាំ ACE inhibitors ដែលជាថ្នាំព្យាបាលសម្ពាធឈាមប្រភេទមួយផ្សេងទៀត តែដំណើរការដោយយន្តការផ្សេង។ ថ្នាំទាំងនេះរារាំងប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំ angiotensin II ដែលជាសារធាតុគីមីធ្វើឱ្យសរសៃឈាមតូច។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ថ្នាំទាំងនោះជួយពង្រីកសរសៃឈាម ដើម្បីឱ្យឈាមអាចហូរបានស្រួល ដែលធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមចុះទាប។ ជាទូទៅថ្នាំ ARBs ត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាឱ្យប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងថ្នាំ ACE inhibitors។

ឧទាហរណ៍នៃ ARBs រួមមាន៖

តើថ្នាំនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

ផលប៉ះពាល់មួយចំនួនពេលលេបថ្នាំ ARB រួមមាន៖

សូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក បើសិនលោកអ្នកមានអាការដទៃទៀតដែលបង្កការព្រួយបារម្ភ។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការលេបថ្នាំ ARBs

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment