លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺលើសឈាម

  • ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ពាក្យបច្ចេកទេសហៅថា Hypertension ជាទូទៅខ្មែរយើងហៅថា «ជំងឺលើសឈាម»។ អ្នកលើសឈាមប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើតជំងឺបេះដូង និងជំងឺដាច់សរសៃឈាម។ កត្តាប្រឈមជំងឺលើសឈាម រួមមាន ការធាត់ ការផឹកស្រាច្រើន ការជក់បារី និងក្រុមគ្រួសារមានប្រវត្តិកើតជំងឺលើសឈាម។ សម្រាប់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺលើសឈាមទូទៅ គេប្រើ Beta Blockers។

    0 FacebookEmail