លក្ខខណ្ឌ

Osteoporosis: Symptoms And Types(kh)

  • លក្ខខណ្ឌ Translate to English ជំងឺពុកឆ្អឹងមុនអស់រដូវ (Premenopausal Osteoporosis) ឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានជំងឺពុកឆ្អឹង ដែលឆ្អឹងនឹងកាន់តែស្តើងទៅៗ ជាពិសេសក្រោយពេលអស់រដូវ។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ ដែលស្ត្រីអាចមានជំងឺនេះមុនពេលអស់រដូវ ដែលហៅថាជំងឺពុកឆ្អឹងមុនពេលអស់រដូវ ឬការបាត់បង់ឆ្អឹងមុនពេលអស់រដូវ។   នៅពេលដែលឆ្អឹងរបស់អ្នកស្តើងដោយសារជំងឺពុកឆ្អឹង ឆ្អឹងនឹងងាយបាក់។ ចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់រាប់លាននាក់ ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រី សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាការឈរ, ដើរ, និងពត់ខ្លួន, ជាសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេបាក់ឆ្អឹង។   ទោះបីអ្នកមានអាយុច្រើនក៏ដោយ មានចំណុចជាច្រើនដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងរបស់អ្នក និងបង្ការការបាត់បង់ឆ្អឹងកាន់តែច្រើន។ រោគសញ្ញាជំងឺពុកឆ្អឹងមុនអស់រដូវ អ្នកអាចមានជំងឺពុកឆ្អឹងនៅគ្រប់វ័យ ដោយមិនដឹងខ្លួន …

    0 FacebookEmail
  • លក្ខខណ្ឌ Translate to English តើជំងឺពុកឆ្អឹងអនីតិជន (Juvenile Osteoporosis) គឺជាអ្វី? មានប្រភេទអ្វីខ្លះ? ជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) គឺជាជំងឺមួយ ដែលធ្វើឱ្យឆ្អឹងរបស់លោកអ្នកខ្សោយ និងធ្វើឱ្យបាក់ឆ្អឹង។ វាច្រើនតែកើតមាននៅពេលលោកអ្នកឈានចូលវ័យចំណាស់ ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីក្រោយពេលអស់រដូវ។ ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់ក្នុងការវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹង។ បញ្ហានេះច្រើនតែកើតឡើងចំពោះកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ៨ ទៅ ១៤ ឆ្នាំ។ វាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះវាកើតឡើងនៅពេលដែលកុមារកំពុងតែពង្រឹងឆ្អឹងរបស់ពួកគាត់។ កុមារកសាង ប្រហែល ៩០% នៃម៉ាសឆ្អឹង (Bone Mass) …

    0 FacebookEmail